UWAGA AKCYZA


Informacja i zamówienia:

tel. 664 945 007

W?giel

W?giel kamienny jest to ska?a osadowa pochodzenia ro?linnego, zawieraj?ca 75 - 97% pierwiastka w?gla, powsta?a g?ównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szcz?tków ro?linnych. Stosowany jest powszechnie jako paliwo. Jego warto?? opa?owa waha si? od 16,7 do 30 MJ/kg i silnie zale?y od jego sk?adu (zawarto?ci popio?u, siarki, wilgotno?ci). Warto?? opa?owa czystego pierwiastka w?gla wynosi ok. 33,2 MJ/kg.


Jeszcze do niedawna w?giel kamienny uwa?any by? za paliwo najbardziej nieekologiczne i zatruwaj?ce ?rodowisko naturalne. Jednak?e coraz ostrzejsze normy emisji zanieczyszcze? do atmosfery wymusi?y na producentach tego paliwa stosowanie czystych technologii w?glowych. W?giel wydobywany w kopalniach jest przetwarzany w zak?adach przeróbczych oraz wzbogacany przy u?yciu nowych metod, które gwarantuj? uzyskanie po??danych parametrów jako?ciowych. Proces ten jest monitorowany, co pozwala na ci?g?? kontrol? jako?ci produktu.

Do spalania dobrego jako?ciowo w?gla powstaj? nowe konstrukcje kot?ów co, w których stosuje si? nowoczesne rozwi?zania techniczne.

Jednym z takich rozwi?za? jest kocio? z palnikiem retortowym. Paliwem jest groszek granulacji 8-25mm o niskiej zawarto?ci siarki (tzw. eko-groszek). Warto?? opa?owa eko-groszku to 26 - 27 MJ/kg. Paliwo to zyskuje coraz wi?ksz? popularno??.

Przewiduje si?, ?e przez najbli?sze kilkadziesi?t lat w?giel b?dzie najta?szym i tym samym najbardziej ekonomicznym paliwem stosowanym do ogrzewania budynków jednorodzinnych i mieszka?.


Sortymenty w?gla


Dla w?gla kamiennego wszystkich typów i klas oraz celów przeznaczenia, rozró?nia si? zale?nie od wymiarów ziarn 11 sortymentów zasadniczych oraz 13 sortymentów po??czonych


Sortymenty zasadnicze
Grupa Nazwa Wymiar ziarna (mm)
 Grube  K?sy ponad 120
 Grube  Kostka I
200 - 120
 Grube  Kostka II
120 - 60
 Grube  Orzech I
80 - 40
 Grube  Orzech II
50 - 25
 ?rednie  Groszek I
30 - 16
 ?rednie  Groszek II
20 - 8
 ?rednie  Grysik 10 - 5
 Mia?owe  Mia? 6 - 0
 Inne  Py? 1 - 0
 Inne  Mu? 1 - 0


Sortymenty po??czone
Grupa Nazwa Wymiar ziarna (mm)
 Grube  Gruby I
 ponad 60
 Grube  Kostka  200 - 60
 Grube  Gruby II
 ponad 40
 Grube  Orzech  80 - 25
 Grube  Orzech ?redni
 80 - 16
 ?rednie  Orzech drobny
 50 - 16
 ?rednie  Groszek  30 - 8
 Drobne  Drobny I
 80 - 0
 Drobne  Drobny II
 50 - 0
 Drobne  Drobny III
 30 - 0
 Mia?owe  Mia? I
 20 - 0
 Mia?owe  Mia? II
 10 - 0
 Inne  Niesort  120 - 0
podzia? wg. pl.wikipedia.org