UWAGA AKCYZA


Informacja i zamówienia:

tel. 664 945 007

Opa?

Oferujemy Pa?stwu szeroki wybór wysokiej jako?ci opa?u w przyst?pnych cenach.

W ofercie znajduj? si? mi?dzy innymi:

  • w?giel (groszek, orzech, gruby, ekogroszek)
  • koks
  • ekologiczny brykiet kominkowy
  • pelet
  • drewno opa?owe (workowane, w wi?zkach, rozpa?kowe, twarde, mi?kkie)

Oferowany w?giel i koks jest najwy?szej jako?ci i pochodzi z polskich kopalni.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego punktu przy ulicy Mickiewicza 15, teren by?ej fabryki zapa?ek, obok stadiony sportowego. Doradzimy odpowiedni wybór opa?u, tak aby nasz klient by? zadowolonyW?giel workowanyAby sprosta? wymaganiom klientów a tak?e maj?c na uwadze ich wygod? sprzeda? prowadzona jest luzem jak i w formie workowanej. W?giel pakowany jest w worki po 50 kg oraz po 30 kg.

Zalety w?gla workowanego:

  • ?atwy do transportowania (mie?ci si? do baga?nika samochodowego)
  • ?atwy do przenoszenia
  • ?atwy do sk?adowania (mo?na sk?adowa? go warstwami)
  • porz?dek i czysto??
  • sposób na przetestowanie ró?nych gatunków w?gla i wybranie najbardziej odpowiedniego
Workujemy nast?puj?ce sortymenty w?gla: groszek, ekogroszek orzech. Pozosta?e sortymenty (koks, w?giel gruby) nie s? workowane. Jednak ka?dy z rodzajów opa?u mo?na workowa? osobi?cie, wtedy cena b?dzie ta?sza o koszt workowania przez pracowników.TransportZapewniamy transport dowolnej ilo?ci zakupionego opa?u. Dysponujemy samochodami dostawczymi, m.in. Kia K2500 oraz Multicarami, które dzi?ki po??czeniu du?ej ?adowno?ci, ma?ych rozmiarów i zwrotno?ci wjad? w najbardziej kr?te i w?skie uliczki, dostarczaj?c opa? pod same drzwi klienta.

Przy zamówieniach minimum 500 kg. zapewniamy transport gratis na terenie Bystrzycy K?odzkiej.

Przy zamówieniach poni?ej 500 kg. lub przy dostawie poza teren Bystrzycy K?odzkiej transport jest p?atny

Bli?szych informacji dotycz?cych aktualnych cen danego sortymentu opa?u wraz z transportem, jako?ci, warunków dostawy, terminów realizacji mo?na uzyska? pod numerem telefonu 664 945 007 lub osobi?cie w punkcie sprzeda?y w Bystrzycy K?odzkiej przy ul. Mickiewicza 15 obok stadionu sportowego.RatyOferujemy równie? zakup opa?u na dogodne raty. Wi?cej informacji pod numerem telefonu: 74 811 06 91