UWAGA AKCYZA


Informacja i zamˇwienia:

tel. 664 945 007

Koks

Koks jest to paliwo uzyskiwane poprzez przemys?owe wygrzewanie w?gla kamiennego w temperaturze 600 - 1200 ░C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym za pomoc? gazˇw spalinowych (przy ograniczonym dost?pie tlenu). Jest to paliwo o wy?szej kaloryczno?ci od zwyk?ego w?gla kopalnego, gdy? zawiera co najmniej 90 - 95% czystego pierwiastka w?gla, za? specjalne gatunki w?gla przy odpowiedniej technologii mog? dawa? nawet czysto?? rz?du 98%. W procesie koksowania z surowego w?gla usuwane s? gazy, ciecze, substancje ?atwotopliwe (np. siarka), oraz inne substancje (g?ˇwnie organiczne) ulegaj?ce rozk?adowi w tych temperaturach.

Zastosowanie koksu to przede wszystkim ruszt i opa? dla wielkich piecˇw w hutach, tak?e wysokiej jako?ci paliwo do opalania kot?ˇw grzewczych (zarˇwno w kot?owniach, jak i warsztatach oraz gospodarstwach indywidualnych). Zalet? koksu w porˇwnaniu z w?glem kamiennym jest jego wy?sza kaloryczno?? a jednocze?nie spokojniejsze spalanie, co umo?liwia rzadsze uzupe?nianie opa?u w piecu.

Warto?? opa?owa koksu to ok. 24 - 29 MJ/kg.