Pliki cookies


CZYM S? PLIKI COOKIES?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urz?dzaniu ko?cowym u?ytkownika czyli np. komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania r?nych strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazw? strony internetowej, z ktrej pochodzi, d?ugo?? ?ycia ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer s?u??cy do identyfikacji przegl?darki, z jakiej nast?puje po??czenie ze stron? internetow?.


POLITYKA PLIKW COOKIES
Strona F.H.U. Iskra korzysta z plikw cookies. S? one wykorzystywane w celu jak najlepszego ?wiadczenia us?ug i dostosowania strony do Pa?stwa potrzeb.

Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

  • dostosowania zawarto?ci stron serwisu internetowego do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  • tworzenia statystyk, ktre pomagaj? zrozumie?, w jaki sposb u?ytkownicy serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci,
  • utrzymania sesji u?ytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzi?ki ktrej u?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a,


W ramach strony internetowej F.H.U. Iskra mog? by? stosowane nast?puj?ce rodzaje plikw cookies:

  • "niezb?dne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce "zapami?tanie" wybranych przez u?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu u?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z ktrego pochodzi u?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.,


W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. U?ytkownicy serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plikw cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeglno?ci w taki sposb, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plikw cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu u?ytkownika serwisu internetowego. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawie? w zakresie cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, a tym samym b?dziemy przechowywa? informacje w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika i uzyskiwa? dost?p do tych informacji.

Wy??czenie stosowania cookies mo?e spowodowa? utrudnienia korzystanie z niektrych us?ug w ramach naszych serwisw internetowych, w szczeglno?ci wymagaj?cych logowania. Wy??czenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku mo?liwo?ci czytania lub ogl?dania tre?ci zamieszczanych w serwisie internetowym F.H.U. Iskra z zastrze?eniem tych, do ktrych dost?p wymaga logowania.

Pliki cookies mog? by? zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu internetowego F.H.U. Iskra, a nast?pnie wykorzystywane przez wsp?pracuj?ce z serwisem  firmy badawcze oraz dostawcw aplikacji multimedialnych.

Pliki te w ?aden sposb nie s?u?? jednoznacznej identyfikacji u?ytkownikw. Maj? jedynie za zadanie u?atwi? korzystanie ze strony F.H.U. Iskra i dostosowa? j? do Pa?stwa oczekiwa?.


JAK WY??CZY? PLIKI COOKIES W PRZEGL?DARCE?