Informacja i zamówienia:

tel. 664 945 007

Brykiet

Brykiet drzewny produkowany jest z rozdrobnionych odpadów drzewnych takich jak trociny, wióry czy zr?bki, które s? sprasowywane pod wysokim ci?nieniem bez dodatku substancji klej?cych. Niska zawarto?? wilgoci sprawia, ?e warto?? opa?owa brykietów jest wy?sza ni? drewna. Dzi?ki du?emu zag?szczeniu materia?u w stosunku do obj?to?ci, proces spalania jest stopniowy i powolny.

Brykietowanie nast?puje w prasach mechanicznych lub hydraulicznych bez stosowania ?adnych substancji wi???cych.

Brykiet drzewny ma najcz??ciej kszta?t walca lub kostki. My oferujemy go w formie tzw. kostki RUF.Opis oferowanego brykietu:

  • drzewa mieszane (d?b, buk, brzoza, sosna i inne)
  • kaloryczno??: 15 - 16 MJ/kg;
  • wilgotno??: 8%;
  • sprasowany w kostk? RUF;
  • nie zawiera substancji klej?cych;
  • pakowany w paczki po 12 kostek (ok. 10 kg)


   Zalety brykietu

   • idealnie zast?puje w?giel, drewno, koks, mia?, mu?, itp.
   • du?a g?sto?? – dwa razy wi?ksza ni? drewna
   • doskonale nadaje si? do spalania w piecach CO, kominkach, paleniskach, itp.
   • wysoka warto?? opa?owa - kaloryczno?? porównywalna z gorszej jako?ci w?glem kamiennym
   • produkowany bez dodatku substancji wi???cych (klejów, lepiszczy) – nie zawiera szkodliwych substancji, nie ?mierdzi
   • d?ugo si? ?arzy - ok. 4 - 6 godzin, a nawet d?u?ej
   • 1 tona brykietu odpowiada 3 - 5 m3 drewna opa?owego
   • niska zawarto?? popio?u - brykiet spala si? praktycznie do ko?ca, popió? to tylko 0,5 - 3 kg z 1000 kg brykietu
   • niska zawarto?? wilgoci - 4,3 - 10% (?wie?e drewno - ok. 50%, drewno d?ugo le?akowane - ok. 20 - 25%)
   • nie powoduje korozji kot?ów i osadzania si? sadzy
   • podczas spalania niska emisja dwutlenku siarki i innych substancji szkodliwych - ekologiczne ?ród?o energii, nie zatruwa ?rodowiska
   • wygodny transport i magazynowanie - brykiet jest pakowany w worki foliowe co u?atwia jego przenoszenie i sk?adowanie warstwami


   Porównanie brykietu

    Paliwo  Warto?? opa?owa (MJ/kg)
    Wilgotno?? (%)
    Ilo?? popio?u (%)
    Zawarto?? siarki (%)
    Brykiet  15 - 19,5
    4,3 - 10
    0,5 - 3
    0,03 - 0,08
   Pelet
   ?18do 10
   do 0,7
   <0,03
    Drewno opa?owe
    13,4 - 13,8
    20 - 25
    3,2 - 4,5
    0,03 - 0,08
    W?giel kamienny
    17 - 30
    3 - 7
    3 - 20
    0,4 - 1,2
    Koks  24 - 29,5
    1 - 5
    10 - 11
    0,4 - 0,8
    Ekogroszek  24 - 27
    4 - 12
    3 - 6
    0,3 -0,8
    Mia? w?glowy
    17 - 25
    10  8 - 20
    0,3 - 1   Palenie brykietem

   Brykietem nie powinno pali? si? jak drewnem. Brykiet powinien si? ?arzy?. Je?li brykiet si? nie ?arzy, tylko pali, to do paleniska dochodzi zbyt du?o powietrza i nale?y ograniczy? jego dop?yw.