Informacja i zamwienia:

tel. 664 945 007

Akcyza na w?giel

Szanowni Pa?stwo!

Uprzejmie informujemy, i? od dnia 02.01.2012r. wprowadzony zostaje aktywny obowi?zek opodatkowania akcyza wyrobw w?glowych zgodnie z ustaw? z dnia 06.12.2008r. (Dz. U. 2009 nr 3 poz. 11 z p?n. zmianami). Ustawa powy?sza wprowadza szeroki zakres zwolnie? od podatku, ktrych uzyskanie jest jednak obwarowane konieczno?ci? spe?nienia szeregu obowi?zkw formalnych.

Zgodnie z ustaw? obowi?zek weryfikacji statusu nabywcy, pod k?tem jego uprawnie? do nabywania wyrobw w?glowych w zwolnieniu od akcyzy, le?y po stronie sprzedawcy. Taki status posiada podmiot u?ywaj?cy w?giel do celw zwolnionych z akcyzy, oraz po?rednicz?cy podmiot w?glowy. Osoba fizyczna korzystaj?ca ze zwolnienia z akcyzy b?dzie zobowi?zana do wype?nienia dowodu dostawy potwierdzaj?cego podstaw? zwolnienia z akcyzy, oraz z?o?enia o?wiadczenia, ?e zakupiony w?giel zu?yje w gospodarstwie domowym.

Do wype?nienia dowodu dostawy niezb?dny jest dowd osobisty.
W przypadku nie spe?nienia formalno?ci lub braku zgody na okazanie dowodu, do sprzedanego w?gla zostanie doliczona akcyza.


Wi?cej informacji mo?na uzyska? u sprzedawcy lub pod numerem telefonu: 664 945 007